Usage
  • 258 views
  • 159 downloads

荷花香 — 唐招提寺賞荷記 He hua xiang: Tangzhaotisi shang he ji (Lotus Fragrance: Viewing Lotus Flowers in Toshodaiji Monastery, Nara city, Japan)

  • Language
  • Citation for previous publication
    • Zuo, Yongye 左永業. "He hua xiang: Tangzhaotisi shang he ji" 荷花香 — 唐招提寺賞荷記 [Lotus Fragrance: Viewing Lotus Flowers in Toshodaiji Monastery, Nara city, Japan]. Riben yan jiu (Taipei) 日本研究, no. 428 (September/October 2000): 38-40.